Afbeelding
Marion Kiewik

Begroting 2019 is 'pas op de plaats'

13 november 2018 om 10:54 lokaal

OUDER-AMSTEL Hét onderwerp van de raadsvergadering was de programmabegroting 2019. Maar opnieuw hield de nieuwe Amstelbrug de gemoederen bezig.

Marion Kiewik

PAS OP PLAATS Op 8 november behandelde de gemeenteraad de begroting 2018. De partijen in de raad verschilden van mening over de mate van ambitie die eruit sprak. Volgens verantwoordelijk wethouder Barbara de Reijke is er echter geen sprake van stilstand, het is “een pas op de plaats”. Immers, eerst de financiën op orde, pas dan nieuwe ambities oppakken - wat hopelijk weer gaat lukken in 2020.

LASTENSTIJGING De begroting sluit met een positief saldo van € 110.000. Een belangrijk punt van kritiek bij de bespreking in de commissievergadering was de lastenstijging voor de inwoners, in het bijzonder de afvalstoffenheffing. Daarom heeft wethouder Axel Boomgaars de lastenverhoging nog eens tegen het licht gehouden. Bovendien deed hij voorstellen voor de invoering van ‘diftar’, differentiatie in het tarief: de inwoner betaalt minder naarmate hij minder restafval inlevert.

MILIEUWINST De voltallige raad keurde zijn voorstellen goed. De eerder aangekondigde verhoging van de afvalstoffenheffing van gemiddeld € 90 per huishouden kan nu omlaag met € 25. Dit betekent wel dat het gratis ophalen van grofvuil eens per kwartaal, niet doorgaat. Ondanks de weerstand bij een deel van de inwoners, gaat GFT-inzameling met kliko’s door. Overigens is het gebruik niet verplicht. Gecombineerd met de invoering van ‘diftar’ - zo mogelijk per 2020, misschien pas in 2021 - “boeken we een hogere milieuwinst, met in de toekomst waarschijnlijk lagere lasten.”

BEGROTING GOEDGEKEURD De raad diende meerdere moties en amendementen in. Bijna evenzovele werden weer ingetrokken op grond van toezeggingen door portefeuillehouders. Zo kan het gevraagde rookbeleid een plek krijgen in het gezondheidsbeleid dat in voorbereiding is. Dat geldt wellicht ook voor de locatie van AED’s. Eveneens op de agenda, voor volgend jaar, staat een herijking van het kwaliteitsplan. Daarin kan de uitvoering van de WMO aan de orde komen, evenals het onderhoud aan groen en wegen. Op het punt van het Centrumplan komt er, misschien al voor de zomer, een gebiedsvisie. Voor De Nieuwe Kern ligt er hopelijk in februari een structuurvisie. Het handhavingsbeleid wordt onder de loep genomen. Voor het tweede kwartaal 2019 staat een herijking van het minimabeleid op de planning. Alle toezeggingen genoteerd hebbende, keurde de raad de begroting goed.

OPNIEUW DE AMSTELBRUG

De start van de werkzaamheden aan de brug tussen Ouderkerk en Amstelveen wordt uitgesteld naar mei volgend jaar, want “Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP).” In zo’n geval dient de gemeenteraad te worden gehoord. De provincie heeft dringend verzocht om een besluit van de raad vóór 12 november.

FIETSPAD Dit uitstel deed de hoop op een zuidelijk fietspad herleven bij de VVD-fractie. Wethouder Rineke Korrel boorde deze echter de grond in: “Die ruimte is er niet. Het aanvullende PIP heeft betrekking op slechts enkele vierkante meters - de torentjes of ‘oortjes’ - die nu buiten de plangrenzen liggen.” De suggestie voor een fietspad aan de noordzijde van de A9 is al een paar jaar geleden onderzocht door onder andere Rijkswaterstaat. De conclusie toen was dat de benodigde investering van 5 miljoen euro niet opwoog tegen het beperkte nut. Korrel: “Wanneer wij als gemeente dit alsnog willen, moeten wij dat zelf in gang zetten. En het zelf betalen.”

EXTRA VERTRAGING De hele gang van zaken rondom de brug verdient niet de schoonheidsprijs, daarover waren college en raad het eens - en dat zullen zij de provincie laten weten. De gemeente voelt zich onder druk gezet. Als de raad zich niet vóór 12 november uitspreekt, zal volgens de provincie bovenop het uitstel van 6 maanden een extra vertraging van 5 maanden ontstaan. Verder uitstel is niet in het belang van Ouderkerk en evenmin van Amstelveen, stelde Korrel. Het kan ook de verbreding van de A9 in de wielen rijden.

INSPRAAK Morrend ging de raad akkoord met voortgang van de PIP-procedure. Zo’n PIP is een provinciaal bestemmingsplan. Daarop kunnen inwoners dus hun zienswijze indienen. In tegenstelling tot de raad krijgen zij daarvoor 6 weken de tijd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie