De rest van het 6 pagina's tellende coalitieakkoord is te vinden op https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/publicatie/vergaderstukken-raad
De rest van het 6 pagina's tellende coalitieakkoord is te vinden op https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/publicatie/vergaderstukken-raad Marion Kiewik

Kritiek op coalitieakkoord

lokaal

OUDER-AMSTEL Naast alle formele benoemingen in de speciale Gemeenteraadsvergadering op 17 mei jl (zie elders in dit blad) bood Barbara de Reijke het coalitieakkoord op hoofdlijnen aan het college van B&W aan, zodat zij op basis hiervan een collegeprogramma kunnen maken. Eind april hebben VVD, CDA, D66 en GroenLinks overeenstemming bereikt over dit akkoord. Daarna heeft het zes dagen ter inzage gelegen, zodat inwoners en organisaties hun 'zienswijzen' konden indienen.

Marion Kiewik


INBRENG Tot blijde verrassing van de coalitiepartners maakten wel 66 personen daarvan gebruik. "Heel waardevol," vond De Reijke, "er was veel commentaar bij dat we goed kunnen gebruiken." Alle indieners hebben vrijwel per omgaande een reactie ontvangen, een huzarenstukje van het ambtenarencorps. Deze avond boog de Raad zich over het akkoord. Oppositiepartijen hadden de nodige kanttekeningen.

PVDA Jan Albers ziet uit het naar het coalitieprogramma. Hij was benieuwd op welke wijze de vrijwilligerscultuur zal worden ondersteund. In het verleden hebben zij vaak nul op het rekest gekregen wegens geldgebrek. Nu is het aantal wethouders uitgebreid - hetgeen nogal wat kost; hij pleitte voor herziening van het aantal uren, ook gezien de bezuinigingen elders. In het kader van de plannen voor De Nieuwe Kern zag hij graag een bredere kijk op onze dorpskernen. "En hoe gaan de woonbootbewonders van Amstel Business Park er vanaf komen?"

NATUURLIJK BELANG Jacques Bos vroeg zich af wat 'nul op de meter' inhoudt, en hoe we 'vergroening' een plek geven. De Nederlandse vlag zal in de raadzaal worden geplaatst 'om de saamhorigheid als Nederlanders te visualiseren'. "Pechtold vindt dit misplaatst nationalisme - hoe denkt de D66-fractie daarover? Saamhorigheid dóe je, daar heb je geen vlag voor nodig." Hij vreesde lastenverhoging voor de burgers als alle genoemde ambities waargemaakt moeten worden.

OUDER-AMSTEL ANDERS Charissa de Vries onderschreef hetgeen de vorige sprekers hebben gezegd. Zij vond het spijtig dat er niets is gedaan met hun inbreng in het concept-coalitieakkoord, zoals uitbreiding van het aantal boa's (buitengewone opsporingsambtenaren), speelplekkenbeleid en het zoeken van een oplossing voor de woonbootbewoners.

VLAG "In Frankrijk zie je overal de nationale vlag, een teken van trots," meende Sybrig van Keep van D66. "Er is niks mis mee wanneer wij in Nederland beter omgaan met onze nationale symbolen." Daarop diende Jacques Bos een motie in om naast de Nederlandse vlag ook de EU-vlag en die van Ouder-Amstel in de raadzaal te plaatsen. Deze motie werd echter niet aangenomen.

UREN WETHOUDERS De oppositiepartijen vonden voorts de uitbreiding van het aantal wethouders en hun uren fors terwijl er niet substantieel meer werk is. Bovendien heeft het coalitieakkoord een bezuinigingsopgave. Gezien de druk op de begroting dienden zij een amendement in om het totaal aantal uren van de wethouders terug te brengen van 3,2 naar 2,8 fte - vrijelijk te verdelen onder hen. Dit amendement haalde het echter niet.

VERTROUWEN De coalitiepartners hebben alle vertrouwen dat zij er samen uitkomen, daarom ook is dit een akkoord op hoofdlijnen. Zij gaven enkele toelichtingen op de hoofdpunten uit het akkoord. Het is van belang dat het project De Nieuwe Kern stevig wordt geregisseerd; vandaar ook de uitbreiding van het aantal wethouders. De lasten zijn een belangrijk thema. "De begroting moet structureel sluitend zijn," poneerde Frans Slats (VVD) dus we zullen moeilijke keuzes moeten maken en zaken moeten prioriteren."

advertentie
advertentie