Woonboten in de Duivendrechtsevaart.
Woonboten in de Duivendrechtsevaart. google maps

Emotie rondom woonboten: 'Levensvreugde in de prullenbak gekieperd'

26 juni 2018 om 11:40 lokaal

DUIVENDRECHT-AMSTERDAM Het zoveelste hoofdstuk in het vijfjarige dossier ‘woonboten Willem Fenengastraat’. In februari heeft het college van B&W een verzoek van de bootbewoners om herziening van het bestemmingsplan ABPZ en legalisering van ligplaatsen in de Duivendrechtsevaart afgewezen. De bewoners wensen behandeling door de gemeenteraad. Daarom stond op 21 juni het onderwerp op de agenda van de Commissie Ruimte. Na afloop van deze vergadering verkeerden de bewoners nog steeds in onzekerheid over hun toekomst.

Marion Kiewik

LEVENSVREUGDE Inspreker De Vroom betoogde dat het college van B&W beslissingen heeft genomen waartoe het niet bevoegd was, termijnen heeft overschreden, en niet aan zorgplicht-toezeggingen heeft voldaan. Daarmee is de “levensvreugde van de bootbewoners in de prullenbak gekieperd.” Namens de woonbootbewoners Van der Madeweg, Joan Muyskenweg en Spaklerweg riep hij de raad op alsnog in te stemmen met de herzieningsaanvraag van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid en langs die weg de woonboten positief te bestemmen. “Dan gaan we samen met u zorgen voor een gezond, groen woon-/werkklimaat langs de Duivendrechtsevaart.”

COMMUNICATIE Verantwoordelijk wethouder Arjen Boomgaars is weliswaar pas onlangs aangetreden maar kon zich gezien de hele historie het wantrouwen van de bewoners tegenover de gemeente wel voorstellen. In ieder geval in de communicatie is van alles misgegaan en daarvoor biedt hij zijn excuses aan. “Helaas zijn de verhoudingen daardoor nu verzuurd. Vanaf nu moet die communicatie beslist beter.” Hoe? Daar gaat hij schriftelijk op terugkomen.

PROCEDUREEL De commissieleden hadden veel vragen. Boomgaars moest toegeven dat de gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient. Dat het allemaal zo lang heeft geduurd kwam deels door verwarring die is ontstaan over de vraag welk bestuursorgaan deze kwestie moest behandelen: het college van B&W of de gemeenteraad. “En misschien ook wel door gebrek aan ervaring. De gemeente heeft nooit eerder zo’n soort verzoek gehad.”

INHOUDELIJK Waar het gaat over de inhoud is Boomgaars van mening dat de afwijzing van het herzieningsverzoek in lijn is met het afgesproken beleid. Het college wil een integrale afweging maken over het gehele gebied - waar de Willem Fenengastraat/Duivendrechtsevaart deel van uitmaakt - en dan pas de woonboten gaan bestemmen. Ook al begrijpt de wethouder “vanuit het perspectief van de bewoners, dat zij liever vandaag dan morgen zekerheid willen.” Hij verwacht dat dit proces in de tweede helft van dit jaar, na het reces, zal starten. Als zo’n proces vlot verloopt, zonder procedures, kan het in een half jaar afgerond zijn.

PRIORITEIT Boomgaars: “De ambtelijke capaciteit op dit dossier is recentelijk uitgebreid om vaart te kunnen maken. Dit heeft echt hoge prioriteit.” Waar de aanwezige ambtenaar aan toevoegde dat o.a. tijd nodig is om uit te zoeken welke regelingen binnen een bestemmingsplan mogelijk zijn voor woonboten. Immers, zelfs al is een boot positief bestemd, dan is nog steeds een ligplaaatsvergunning nodig. Dat zijn wettelijk gezien twee verschillende zaken.

VERVOLG Voorlopig is er dus geen duidelijkheid voor een aantal woonbootbewoners - wat bij sommige toehoorders nogal wat emoties losmaakte. Verdere bespreking worden gehouden in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie