Wethouder Barbara de Reijke van gezondheid bij de rookvrije zone voor Dorpshuis Duivendrecht.
Wethouder Barbara de Reijke van gezondheid bij de rookvrije zone voor Dorpshuis Duivendrecht. Gemeente Ouder-Amstel

Drugsgebruik toegenomen in Ouder-Amstel

Maatschappelijk

OUDER-AMSTEL Recent zijn cijfers gepubliceerd over de gezondheid van inwoners van Ouder-Amstel tijdens de tweede coronagolf, het najaar van 2020. Over het algemeen voelen de inwoners van Ouder-Amstel zich gezond, roken ze minder en bewegen ze meer dan de rest van Nederland. Het gebruik van genotmiddelen geeft een wisselend beeld. Alcoholgebruik en roken neemt af, maar het drugsgebruik is tijdens de coronaperiode toegenomen.

GEZONDHEIDSMONITOR Iedere vier jaar wordt door de GGD Amsterdam de Gezondheidsmonitor uitgevoerd. Dit is een grootschalig, landelijk onderzoek naar de gezondheid van volwassenen, waarbij ook de inwoners van Ouder-Amstel bevraagd zijn. Recent zijn de cijfers gepubliceerd van dit onderzoek, dat heeft plaatsgevonden tijdens de tweede coronagolf in het najaar van 2020. De algemene gezondheid en de invloed van corona daarop is met deze enquête in beeld gebracht.

GEZONDHEID INWONERS De gezondheid van inwoners Ouder-Amstel is over het algemeen goed. Inwoners van Ouder-Amstel bewegen meer en hebben minder vaak overgewicht dan in de rest van Nederland. Dit is een stabiel beeld over de jaren heen. Het aandeel mensen met ernstig overgewicht (obesitas) is afgenomen. Echter nog steeds is bijna de helft van de volwassenen te zwaar, beweegt te weinig en heeft één op de negen volwassenen ernstig overgewicht.

BEWEGING Wethouder Barbara de Reijke van gezondheid licht toe: ”We doen het misschien beter dan landelijk, maar er wordt nog steeds onvoldoende aan beweging gedaan. We zien dat door de coronacrisis een aantal mensen meer is gaan bewegen, maar ook een grote groep minder is gaan bewegen en sporten. Dat is ook niet gek, want de sportlocaties zijn dicht geweest en door het thuiswerken ga je niet meer op de fiets naar het werk. Maar nu de sport weer volledig open is, is het belangrijk om het weer op te pakken. Elke dag actief zijn draagt op veel verschillende manieren bij aan je gezondheid. Je wordt fitter, het helpt bij een gezond gewicht, het voorkomt lichamelijke klachten en heeft een positief effect op je geestelijke gezondheid. Dus zorg voor voldoende beweging!”

GENOTSMIDDELEN Er wordt minder gerookt in Ouder-Amstel dan landelijk. Het alcoholgebruik daarentegen verschilt niet veel van de regio en de landelijke cijfers. Landelijk daalt het alcohol gebruik en het aantal rokers en dat zien we ook in onze gemeente. Het gebruik van cannabis en harddrugs nam in deze periode echter toe.

”De toename van drugs ten opzichte van de regio is voor ons niet goed verklaarbaar,” geeft De Reijke toe. “We zien een toename van mensen die ooit wel eens cannabis en harddrugs hebben gebruikt en ook meer cannabisgebruik in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd geeft men aan dat men door corona minder drugs is gaan gebruiken. Het baart ons in ieder geval zorgen en we zullen dit goed in de gaten moeten houden.”

PSYCHISCHE KLACHTEN Het aandeel inwoners in Ouder-Amstel met matige psychische klachten is verder gestegen tot ruim een derde in 2020, terwijl het aandeel met ernstige psychische klachten gelijk bleef. Ook is eenzaamheid verder gestegen onder inwoners van Ouder-Amstel tussen 2016 en 2020. Voor een groot deel is dit verklaarbaar door de coronacrisis. Bijna een kwart van de inwoners ervoer in de coronaperiode meer stress, bijna een vijfde voelde zich angstiger en 14% voelde zich depressiever.

OVERIGE BEVINDINGEN De monitor laat zien dat gezondheid niet gelijk verdeeld is. Zo ervaren inwoners van Ouder-Amstel met een laag opleidingsniveau vaker een minder goede gezondheid en hebben zij vaker een lichamelijke beperking. Inwoners met een hoge opleiding ervaren daarentegen meer stress, maar hebben daarbij een hogere mate van veerkracht en meer eigen regie. Ook zien we een toename van discriminatie in vergelijking met 2016: een vijfde van de inwoners voelt zich weleens gediscrimineerd. Inwoners van Duivendrecht ervaren vaker discriminatie dan de inwoners van Ouderkerk aan de Amstel. De gemeente gebruikt de resultaten om in gesprek te gaan met inwoners en als basis voor het lokaal gezondheidsbeleid.

advertentie