Grutto
Grutto Pixabay

Noord-Holland investeert extra in weidevogelgebieden

6 oktober 2022 om 15:00 Natuur en milieu

AMSTELLAND Volgend jaar komt extra geld beschikbaar om het agrarisch natuurbeheer van grote aaneengesloten gebieden (minimaal 1000 hectare) voor weidevogels in Noord-Holland te verbeteren. Dit staat in het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie. Het provinciebestuur besluit binnenkort welke grote gebieden voor meer en intensiever weidevogelbeheer, naast Amstelland en Zeevang/Beetskoog, er nog bijkomen. Daarna kunnen de collectieven voor agrarisch natuurbeheer hiervoor subsidie aanvragen. De extra financiën voor het weidevogelbeheer komen beschikbaar via het landelijke ‘Aanvalsplan Grutto’.

Met het Natuurbeheerplan 2023 stelt de provincie de subsidieregels vast voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer in Noord-Holland. In het plan staat waar welke (agrarische) natuur is en welk beheer daar gewenst is. Het bevat ook kaarten waarop dit staat aangegeven.

De provincie stelt elk jaar een nieuw Natuurbeheerplan vast. Dat plan maakt het mogelijk dat terreinbeheerders, agrarische collectieven en grondeigenaren via diverse regelingen subsidie kunnen aanvragen voor het beheer van de begrensde gronden.

Het Natuurbeheerplan 2023 beschrijft de streefdoelen voor natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in agrarische gebieden, voor de open graslanden, open akkers, de ‘dooradering’ (elementen in het landschap zoals heggen en poelen), het agrarisch waterbeheer en klimaat.

Het plan kwam tot stand in overleg met natuurorganisaties, agrarische collectieven en waterschappen. Het ontwerp-natuurbeheerplan heeft eerder in 2022 ter inzage gelegen. In het najaar wordt het Natuurbeheerplan 2023, samen met de Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie