De voormalige Compiergarage. Voor de nieuwbouw zou de rooilijn naar voren moeten schuiven.
De voormalige Compiergarage. Voor de nieuwbouw zou de rooilijn naar voren moeten schuiven. Marion Kiewik

Beletselen voor bestemmingsplan Middenweg

2 december 2019 om 10:10 Nieuwbouw

OUDERKERK Drie insprekers kwamen hun zegje doen bij de behandeling van het bestemmingsplan Middenweg (het ‘Compierterrein’). In verband met bouwplannen moet de bestemming veranderen van ‘bedrijf’ in ‘wonen’. De leden van de raadscommissie Ruimte, in vergadering bijeen op 26 november, zagen nog wel wat beletselen.

PROCES Het plan dateert al van jaren geleden. Vorig jaar, na goedkeuring van het conceptplan door B en W in april, is het proces in een versnelling gekomen. De ontwikkelaar heeft zorgvuldig overlegd met omwonenden, waarna het ontwerp is omgegooid; onder andere is het aantal woningen teruggebracht van 22 naar 19, aldus wethouder De Reijke. Op het aangepaste ontwerpplan zijn vervolgens nog zienswijzen ingediend. En er waren natuurlijk randvoorwaarden vanuit de gemeente. Al met al “een lastig proces”.

BEZWAREN De mensen van de Holendrechterweg zijn niet tegen nieuwbouw maar vinden, ondanks goed overleg met de ontwikkelaar, dat er nog aanpassingen nodig zijn. Zij vrezen voor hun privacy en vragen om minimale afstanden tussen gevels, maximale hoogte van garages en een verbod op (latere) dakkapellen. Voorts maken zij zich zorgen over de verkeersafwikkeling. Bewoners van Nederhoven hebben soortgelijke bezwaren, specifiek ook tegen het niet aanhouden van de huidige rooilijn. “Kern van het probleem is: teveel woningen op een klein plekje.” Zij voelen zich juist genegeerd door de ontwikkelaar.

PUZZEL Na vragen van de commissie meldde de wethouder dat de gemeente geen voorrang voor eigen inwoners kan afdwingen (behalve 25% bij sociale huur); dat druist in tegen Europese wetgeving. De ontwikkelaar kan dat wel en is bereid daaraan mee te werken, evenals aan een zelfbewoningsplicht. Bij de sociale huurwoningen zal recht op huursubsidie gelden. Verplaatsen van de rooilijn betekent dat er elders huizen moeten opschuiven, “een hele puzzel”. Naar haar mening is de bouwdichtheid nu “passend” en voor de ontwikkelaar is 22 het minimumaantal. Zaken als bodemverontreiniging en verkeersveiligheid komen pas aan de orde in een volgende fase, wanneer de bouwvergunning wordt afgegeven. Dakkapellen zijn vergunningsvrij.Het is nu eenmaal niet mogelijk om álle wensen te honoreren.

VEILIGHEID Dat de verkeerssituatie en -veiligheid - ook in combinatie met de bouwplannen voor het manegeterrein - pas later aan de orde zullen komen wringt, vonden sommige commissieleden. “Kunnen de kinderen straks wel veilig naar school fietsen?” Ook de parkeerdruk zal danig toenemen. Kortom, een veilige ontsluiting is voor allen van groot belang. Voorts werd aandacht gevraagd voor de privacy bij dergelijke ‘verdichtingsbouw’; misschien moeten er voorschriften komen voor dak-uitbouwen en het ‘optoppen’ van woningen. De participatie lijkt goed te zijn verlopen; het is nu eenmaal niet mogelijk om álle wensen te honoreren.

Gezien alle twijfels over met name de verkeersintensiteit en -veiligheid wil men hier voor de raadsvergadering nog eens goed naar kijken. De wethouder overweegt een aanvulling te maken bij het raadsvoorstel, met extra informatie.

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie