Moeten straks muziekschool en bibliotheek wijken voor het Integraal Kindcentrum?
Moeten straks muziekschool en bibliotheek wijken voor het Integraal Kindcentrum? Marion Kiewik

Onderwijs naar Bindelwijk?

13 september 2019 om 19:00 Onderwijs

OUDERKERK “Verrast en geschokt” betoonde zich een insprekende bewoner van de Strandvlietlaan over het collegevoorstel om verdiepend onderzoek te doen naar het vestigen van een Integraal Kindcentrum (IKC) op de plek van de Bindelwijk. Hij en andere bewoners vrezen grote verkeers- en parkeeroverlast in de omgeving terwijl “de Strandvlietlaan een drop-off zone wordt.” De ook aanwezige bestuurder van Onderwijsgroep Amstelland - waaronder Kofschip en Amstelschool vallen - straalde daarentegen van enthousiasme. “Wij hebben een droom: passend onderwijs voor alle kinderen in het dorp van 0 tot 12 jaar, inclusief speciaal onderwijs, in één mooie nieuwe school.”

De commissie Burger en Bestuur boog zich op 10 september over het collegevoorstel, dat 70.000 euro moet gaan kosten. Portefeuillehouder Marian van der Weele lichtte toe dat ook locaties in Ouderkerk-Oost en in het Willem-Alexanderpark zijn onderzocht. Uit dit eerdere onderzoek kwam de Bindelwijk als meest geschikte locatie voor de samenvoeging van beide basisscholen met kinder- en naschoolse opvang. Het nu voorgestelde onderzoek moet onder andere een inpassingsvoorstel opleveren: is er genoeg ruimte; kunnen bibliotheek, consultatiebureau en Muziekschool op die plek blijven? Verplaatsing van de sporthal is een (te) dure optie, dat zou minimaal 3,7 miljoen euro gaan kosten.

KEUZEN Vanuit de commissie werden zorgen geuit over burgerparticipatie en draagvlak, zowel wat betreft locatie als het concept IKC. Het college heeft echter gemeend de raad de afweging voor een locatie te moeten laten maken, omdat zij beter dan omwonenden in een kwestie met “grote ruimtelijke impact” het algemeen belang in ogenschouw kunnen nemen. “In de keuze voor een IKC heeft het schoolbestuur de ouders en medezeggenschapsraden meegenomen,“ aldus Van der Weele. De bedoeling van het bestuur is, in het IKC twee schoolconcepten aan te bieden: traditioneel klassikaal, en meer vernieuwend, gericht op leerstijlen. Daarnaast blijft men, binnen de gedeelde pedagogische visie, de keuze voor twee levensbeschouwelijke richtingen aanbieden.

LEVENSBESCHOUWING Ook dat laatste baart een commissielid zorgen. “Hoe waarborgt u dat de verschillende identiteiten en levensbeschouwelijke visies van de scholen andere levensbeschouwingen niet in de weg staan, zoals bij kinderopvang en naschoolse opvang? De voorzieningen moeten ook ten goede komen aan andere kinderen in de gemeente. Dat moet worden opgenomen in de nota van uitgangspunten.” Van der Weele gaat dit bespreken met het schoolbestuur.

PARTICIPATIE Als de gemeenteraad instemt met het onderzoek, gaat de wethouder in gesprek met de omwonenden. Zodra het besluit er is, wordt gewerkt aan de inpassing: de gemeente gaat een traject in met omwonenden, huurders en sportverenigingen; het schoolbestuur met hun ‘stakeholders’ zoals ouders. “Dat is dus geen participatie maar informatie,” werd door enkelen geconcludeerd. “Wij geven pas groen licht als participatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het onderzoekstraject.” Het collegevoorstel wordt daarom een bespreekstuk in de vergadering van de gemeenteraad op 26 september.

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie