Afbeelding
Joop Touw

Men schrijft ons: Duivendrecht gemeente Amsterdam?

5 november 2020 om 07:00 Opinie

DUIVENDRECHT Ronald Vallentin gaf in zijn ingezonden brief in het Weekblad voor Ouder-Amstel van 28 oktober 2020, pagina 7, een samenvatting van zijn visie op de positie van Duivendrecht in de gemeente Ouder-Amstel, de gang van zaken rond Entrada en een mogelijke oplossingsrichting. Hieronder vertelt hij het hele verhaal.

OUDER-AMSTEL Wat in toenemende mate opvalt in het Weekblad voor Ouder-Amstel, is dat steeds vaker de naam Ouder-Amstel wordt gebruikt, als Ouderkerk wordt bedoeld. Duivendrecht wordt relatief weinig genoemd. Die ondergeschikte positie van Duivendrecht ten opzichte van Ouderkerk komt ook tot uiting in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Vooral daar waar het om nieuwbouwplannen gaat. Voor het centrumplan Ouderkerk is een heel inspraakcircus ingericht. Bij het grootstedelijke project Entrada in Duivendrecht zijn inwoners in beperkte mate vertegenwoordigd in een klankbordgroep, zonder dat de gemeente zich veel van hen aantrekt. In feite zitten ze hier voor spek en bonen! Evenmin laat het gemeentebestuur (B&W en Raad) zich iets gelegen liggen aan de 800 handtekeningen uit Duivendrecht voor een beter en iets kleiner plan voor Entrada, verzameld door het burgerinitiatief ‘Duivendrecht in Balans’. 

GROTE PROJECTEN Ook de constructieve inbreng van insprekers in tal van vergaderingen van de commissie Grote Projecten van de gemeenteraad de afgelopen jaren, is door de meeste partijen volledig genegeerd. De gemeente zit zo dicht op de eigenaren, dat het project vooral wordt ontwikkeld zoals het de vier eigenaren van het gebied goed dunkt. Ze hebben de gemeente gedreigd er anders mee te stoppen (zie de raadsstukken van 2 juli 2020). Ze zijn van plan om op 3 hectare, 100.000 m2 vloeroppervlak te realiseren, elk op hun eigen grond. Een ongekende dichtheid die in de regio zijn gelijke niet kent. Deze locatie ligt ingeklemd tussen de A10, de spoordijk en de Van der Madeweg, met veel luchtvervuiling en geluidsoverlast. Onderdeel van dit onmogelijke plan zijn vier anonieme woontorens van 50 tot 70 meter. De gemeente is de menselijke maat volledig uit het oog verloren, hoewel dat in 2017, in een unaniem aangenomen raadsbesluit, expliciet is vastgelegd! 

BRUTE VERSTEDELIJKING Hier worden de huidige, maar vooral de toekomstige bewoners niet beter van, alle mooie plaatjes ten spijt. De drijvende kracht achter dit plan is vooral de winstverwachting van de vier eigenaren. Bijna alle politieke partijen gaan hier klakkeloos mee akkoord. Ook de raadsleden uit Duivendrecht en de twee lokale partijen: OAA en NB. Hoe is het mogelijk dat zij de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in hun dorp op zo’n flagrante manier aan hun laars lappen? Is dit een vorm van zelfhaat of een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het pittoreske Ouderkerk? Waar het gemeentebestuur het dorp Ouderkerk zo veel mogelijk conserveert, mag Duivendrecht bezwijken onder een brute verstedelijking. In Ouderkerk is het gemeentebestuur heel zuinig op de historische panden. Ook vandaag maken partijen zich drukker over Ouderkerk dan om Duivendrecht. In Duivendrecht is met druk van inwoners indertijd weliswaar de Antoniushoeve behouden, maar de gemeente heeft wel de historische boerderij naast de kleine kerk rücksichtslos laten slopen. Bovendien is het maar afwachten wat er met de Oude School gebeurt. 

VERSLECHTERING WOONKWALITEIT Op 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad op initiatief van wethouder Boomgaars (GL), om de oppervlakte van de woningen op Entrada te verkleinen. Dit betekent de facto een verslechtering van de woonkwaliteit. Een meerderheid in de raad vernietigde daarmee volledig haar eigen, in 2019 unaniem aangenomen motie voor een beter Entrada. Deze verslechtering werd nog eens versterkt door een amendement van Groen Links, D66 en de VVD voor nog meer piepkleine woningen, om aan de eisen van de eigenaren van Entrada tegemoet te komen. Het voorstel werd door een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Uit een geheim rapport zou blijken dat het project anders financieel niet haalbaar zou zijn (raadsstukken van 2 juli 2020). Er ging hieraan een flink aantal besloten vergaderingen van de gemeenteraad met B&W vooraf. Soms was hier ook een vertegenwoordiger van de eigenaren bij aanwezig. Nu mogen er superkleine woningen worden gebouwd (28 m2). Het aantal gezinswoningen gaat van 180 naar 110. De oorspronkelijke uitgangspunten voor de woonwijk Entrada, vastgelegd in het unaniem aangenomen raadsbesluit van 2017, raken steeds verder uit beeld.
Ruimtelijk researchbureau RIGO stelt dan ook in haar studie, in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel uitgevoerd, dat Entrada op deze manier een woonwijk wordt waarvan de woningen niet aansluiten bij de woningbehoefte in de regio. Ook blijkt uit de studie dat Entrada, vanwege de lage kwaliteit, straks niet kan concurreren met andere woningbouwlocaties in de omgeving. Op termijn zal dat constante verhuisbewegingen van bewoners op gang brengen, aldus RIGO. Weg sociale cohesie!

TE KLEIN Heeft de gemeente Ouder-Amstel dan niets geleerd van mislukte bouwprojecten uit het verleden? Laten we eerlijk zijn. Ouder-Amstel ontbeert de ambtelijke expertise en ook de bestuurlijke slagkracht om dit soort grote en ingewikkelde projecten (€ 300 miljoen) te kunnen managen. Unaniem aangenomen raadsbesluiten en moties raken hier gemakkelijk in de vergetelheid. Organisatorisch is deze gemeente te klein om op niveau mee te kunnen in een steeds gecompliceerdere maatschappij! Evenmin is ze toegerust om adequate antwoorden te formuleren op de snel verstedelijkende omgeving rond Duivendrecht. Helaas kijkt het gemeentebestuur (Raad en B&W) weg van dit urgente probleem. In Amsterdam ontwerpen ze tegenwoordig, met veel meer expertise en een sterke organisatie, hoogwaardigere woonwijken. Pas dan komen er ontwikkelaars aan te pas. In Ouder-Amstel doen ze dat precies andersom. 

GROTE BUUR De grote buur doet het wat dit betreft veel beter dan Ouder-Amstel. Geeft dat niet te denken? Kan Duivendrecht dan ook niet beter overstappen naar de gemeente Amsterdam? En dan nog het volgende. Een groot deel van de grond in Duivendrecht, buiten het dorp, is eigendom van de Gemeente Amsterdam. De hoofdstad bepaalt hier in feite welke gebouwen er worden neergezet en welke wegen worden aangelegd en betaalt deze ook. Achter de schermen werkt Amsterdam ambtelijk heel nauw samen met Ouder-Amstel. De hoofdstad dicteert in hoge mate wat in dit gebied gebeurt. Logisch, gezien de eigendomsverhoudingen en de overmacht aan expertise enorganisatiekracht. Alleen is Amsterdam hier niet politiek verantwoordelijk voor! Die hete politieke aardappel schuift de hoofdstad steevast door naar B&W en de gemeenteraad vanOuder-Amstel. Veel voorstellen waarover Ouder-Amstel in dit gebied besluit, zijn in feite ontwikkeld door Amsterdam. Zoals het distributiecentrum van Postnl, de nieuwe internationale busterminal bijstation Duivendrecht, het nieuwe gebouw De Joan, Het gecancelde project studentenhuisvesting op het voormalig gronddepot, het profiel van de Van der Madeweg op het Amstel Business Park (ABP), de vernieuwing van het ABP, de vernieuwde afslag van de A2 bij de Van der Madeweg (2027). Ook bij de aanleg van de Nieuwe Kern bepaalt Amsterdam achter de schermen veel.Zelfs de renovatie van het gebied bij metrostation van de Madeweg wordt ,’op initiatief van inwoners uit Duivendrecht’, gerealiseerd en betaald door Amsterdam (start medio 2021).

GRENSCORRECTIES Misschien zijn deze feiten niet bij inwoners van Duivendrecht bekend, want dit verhaal wordt nooit verteld. Wordt het dan niet de hoogste tijd dat Amsterdam ook politiek verantwoordelijk wordt voor de besluitvorming hier? Uiteindelijk zal dit gebied toch bij Amsterdam worden gevoegd. In de loop van decennia zijn er al meer zogenoemde grenscorrecties uitgevoerd, waarbij Amsterdam ook bestuurlijk zeggenschap kreeg over haar grond in Duivendrecht. Een groot deel van het gebied ten westen van de spoorlijn heet niet voor niets Amsterdam-Duivendrecht. Is het dan niet verstandiger om niet af te wachten en zelf het initiatief te nemen voor een overstap naar Amsterdam? Hoe eerder de inwoners van Duivenrecht er bij zijn, hoe meer we zelf vorm, inhoud en condities kunnen bepalen en invloed kunnen uitoefenen op de grootstedelijke en andere ontwikkelingen.

POSITIE B&W en de gemeenteraad van Ouder-Amstel hebben een intrinsiek belang om hier fel tegen te zijn. Zij raken immers hun positie kwijt als Ouder-Amstel ophoudt te bestaan. Ook nostalgische gevoelens zullen een tegenkracht zijn. Het zal dus van de inwoners moeten komen! Maar er staat iets tegenover. Zoals gezegd heeft Amsterdam op verschillende terreinen veel meer expertise en een deskundiger en slagvaardiger ambtelijke organisatie. Hierbij valt te denken aan jeugdzorg, ouderenhuisvesting , stadsontwikkeling, verkeersbeleid, parkaanleg, en wijkontwikkeling met bewoners. Bovendien is de handhaving beter, worden inwonersbelangen doelmatiger behartigd, heeft de stad een uitstekend service-apparaat , communiceert de gemeente directer en intensiever met haar inwoners en krijgt de stad veel meer voor elkaar bij de rijksoverheid. Ook de grensproblemen met het gebiedsonderhoud zijn dan opgelost. En veel inwoners van Duivendrecht maken al decennia gebruik van de voorzieningen in Amsterdam. 

BESTAANSRECHT Amsterdam is beslist niet heilig, maar de voordelen zouden wel eens veel groter kunnen zijn dan de nadelen. Moeten we als inwoners van Duivendrecht hier niet eens over nadenken en de mogelijkheden verkennen? Het interessante is dat Ouderkerk, zonder Duivendrecht, geen bestaansrecht meer heeft. Het realiseren van De Nieuwe Kern gaat nog twintig jaar duren. De positie van Duivendrecht is dus sterker dan gedacht. Laten we hier gebruik van maken! Bovendien, wil een meerderheid van de inwoners van Ouderkerk misschien wel mee naar Amsterdam?

Roland Vallentin, Duivendrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie