Naar ambtelijke analyses moet maar eens geluisterd worden
Naar ambtelijke analyses moet maar eens geluisterd worden Chris van der Linden

Ambtelijjk overdrachtsdocument ‘22-’26

Lokaal Deel je nieuws

De programmabegroting ‘23 Ouder-Amstel zal naar verwachting vele vragen oproepen. De uitvoering van vele taken staat onder druk. In eerder geplaatste column is al gewezen op de inhoud van voornoemd document. Neem er nog eens kennis van, beleids- en uitvoerende ambtenaren zijn opmerkelijk duidelijk over wat de gemeente financieel te wachten staat.

Ouder-Amstel heeft zich jarenlang gemanifesteerd als een gemeente met grote ambities. Er is maximaal ingezet op het gebruik van de unique selling points van zowel de gemeente als de gemeentelijke organisatie: slagvaardig, wendbaar, centraal gelegen, goed bereikbaar en met een prettig woon- en leefklimaat. Daarbij heeft Ouder-Amstel het karakter grotere uitdagingen niet uit de weg te gaan en met uithoudingsvermogen en inventiviteit resultaten weten te boeken.

Een passend citaat van één van de bestuurders in de afgelopen periode: “We boksen in een zwaardere
gewichtsklasse, en daarbij winnen we nog regelmatig een wedstrijd ook.”

Ruimte voor nieuwe ambities in de raadsperiode ‘22-’26, waarvoor in het coalitieakkoord prioriteiten moeten worden gesteld, is er nauwelijks.

De capaciteit van de ambtelijke organisatie is volledig benut, en is op een aantal essentiële beleidsonderwerpen en wettelijke taken structureel te zwaar belast. Toevoegen van extra capaciteit in de komende raadsperiode is noodzakelijk. Er is geen ruimte voor het werk dat aan nieuwe ambities is verbonden.

De productiecapaciteit van de organisatie wordt bepaald door de financiële armslag van de gemeente. Daarbinnen is geen rooskleurig vooruitzicht als gevolg van:

. een niet sluitende begroting,

. een magere algemene reserve en

. een fors bedrag aan toekomstige uitgaven waarvoor nog ruimte moet worden gevonden.

Kortom, deze nieuwe raadsperiode begint niet met een blanco canvas. Vele zaken zijn in eerdere bestuursperioden in gang gezet. Deze raadsperiode zal in het teken moeten staan van het zoeken naar ruimte voor het zetten van accenten, zonder daarbij de noodzakelijke activiteiten voor het voorbereiden van de groei van onze gemeente en het uitvoeren van onze wettelijke taken te beperken.

Kennisneming van de gemeentefonds circulaire mei ‘22 over de herverdeling der gelden tussen alle gemeenten vanaf ’23 onderbouwt hetgeen de uitvoerende organisatie(s) van Ouder-Amstel in een notedop hebben samengevat. 

Duivendrecht, 20 juni 2022 om 21.51 uur

Chris van der Linden  
 

advertentie
advertentie