Slapen doe je elders!!!
Slapen doe je elders!!! Chris van der Linden

Bestuurlijk slapen O-A

Lokaal Deel je nieuws

Donderdagavond is de Gemeenteraad Ouder-Amstel eindelijk wakker geworden. Het raadsbesluit 2021 over de Smart Mobility Hub (SMH) in De Nieuwe Kern geeft daar alle aanleiding toe want Amsterdam lijkt dat besluit.te gaan ondermijnen. En dat roept eindelijk de vraag op welke gemeente het op deze lokatie voor het zeggen heeft.

Een vooruitzicht dat de raad doet besluiten onderwerp SMH niet in de komende raad te behandelen maar eerst een (technische) sessie te houden. Openbaar! 

Samenvatting besluit 2021 

Het bestemmingsplan SMH heeft betrekking op het vestigen van een multifunctioneel gebouw met als primaire functies parkeren en sport.

De grote programmaonderdelen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn een parkeergarage voor ca 2.400 autoparkeerplaatsen, een sporthal, een sportdak met daarop sportvelden en een clubaccommodatie.

In het zuidelijke deel van het gebouw wordt het mogelijk gemaakt om een kantorenprogramma te realiseren. In de plint van het gebouw worden maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt, met detailhandel, dienstverlening en horeca.

Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet (1970), is het noodzakelijk om voor het projectgebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen waarin de toekomstige ontwikkelingen van de SMH toegestaan worden.

Het planvoornemen is in lijn met de concept-structuurvisie voor De Nieuwe Kern (vrijgegeven voor participatie door college van B&W op 29 januari 2020). Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen genoemde termijn heeft een ieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn in totaal drie zienswijzen ingebracht.

De ingediende zienswijzen hadden voornamelijk betrekking op de noordoostelijke hoek van het bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan op bepaalde punten aan te passen, waardoor de bestaande elementen in de noordoostelijke hoek van het plangebied niet meer beïnvloed worden door de ontwikkeling van de SMH. Hiervoor is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zowel de plangrens aangepast (plangebied is kleiner geworden) alsook het bouwvlak (is ook kleiner geworden).

Met de grondeigenaar/initiatiefnemer (gemeente Amsterdam) is een anterieure overeenkomst gesloten, waarmee het volledige kostenverhaal is geregeld.

Duivendrecht, 25 juni ‘22

Chris van der Linden

advertentie
advertentie