PLANNING Portefeuillehouder Marian van der Weele leidde de commissie online door een diapresentatie, waarin onder andere de planning van de structuurvisie, voortgang van de participatie en deelprojecten zoals de busterminal werden belicht. Ouder-Amstel heeft als vertegenwoordiger van Amstelland-Meerlanden een actieve rol op zich genomen in het proces van de Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam, “omdat het niet vanzelfsprekend is dat onze belangen als kleine gemeente daar goed in terecht komen.”

SFEER Op weg naar de definitieve structuurvisie - gereed in december 2021 - is op dit moment de burgerparticipatie gaande, terwijl de MER (rapportage van de effecten op het milieu) in juni van start gaat. Door de corona-uitbraak vergt de participatie - nu online - meer tijd dan gepland. Hopelijk kan de afsluitende ‘gebiedsconferentie’ in september weer live plaatsvinden. De reacties op DNK tot nu toe zijn overwegend positief, aldus Van der Weele. Opvallend is dat een deel pleit voor een dorpse sfeer, terwijl anderen juist een meer stedelijk karakter voorstaan. Dat laatste ligt volgens haar meer voor de hand, ook gezien de krapte op de woningmarkt. Met dat streven waren niet alle commissieleden het eens; er werd zelfs een motie daaromtrent uit 2011 in herinnering gebracht.

SOCIALE HUUR Om die reden ook uitten enkelen bezwaren tegen de range van 4500 tot 6200 woningen die in de MER wordt aangehouden, terwijl naar verluidt in de raad ooit een maximum van 5500 is afgesproken. Van der Weele wees erop dat we ook met grondeigenaren te maken hebben. “Maar het is aan de raad om straks in de structuurvisie te beoordelen of dit leidt tot een goede balans in leefklimaat.” Wat betreft de woonruimteverdeling had de commissie signalen ontvangen dat Amsterdam 40% sociale huur wenst in plaats van het uitgangspunt van 30% dat Ouder-Amstel hanteert. Maar Van der Weele was beslist: “Wij zijn het bevoegd gezag.” Althans voor de structuurvisie. “Als we in de stedelijke uitwerking niet tot een goede balans kunnen komen, zullen we het daarover moeten hebben.”

FLEXWONINGEN Al eerder was het de bedoeling flexwoningen te bouwen op het voormalige slibdepot. Het bouwrijp maken van de grond bleek toen te kostbaar. Wellicht kan daarvoor nu een bijdrage worden verkregen vanuit de bouwimpuls door het Rijk. Het totale aantal woningen zal wat afwijken van de 1000 die eerder werden beoogd; hoeveel is Van der Weele nog niet bekend. De verdeling zal ongeveer hetzelfde zijn als destijds aangenomen door de raad, dus een grote component jongeren- en starterswoningen en een kleiner deel voor statushouders. Voor de uitwerking is extra ambtelijke ondersteuning nodig; het college komt met een raadsvoorstel.

SMH Een van de eerste ontwikkelingen in het gebied zal de bouw van een Smart Mobility Hub zijn: een multifunctioneel gebouw met parkeerfuncties (2300 plaaatsen), kantoren, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, en sportvelden op het dak. “Door de clustering van functies ontstaat een robuuste afwikkeling van het evenementenverkeer, waarmee de druk op het doorgaande verkeer wordt gereduceerd,” benadrukt Van der Weele. “En we willen voorkomen dat de parkeerstromen in de wijk terechtkomen.” De bouw van deze SMH alsmede de verplaatsing van sportvelden komt voor rekening van de gemeente Amsterdam.

TERMINAL Zorgen waren er bij de commissie over de door Amsterdam gewenste internationale busterminal in de buurt van station Duivendrecht (ingebruikname 1e kwartaal 2023). Inwoners van het dorp vrezen onveiligheid en overlast van “uitzwermende reizigers”. Van der Weele noemt de busterminal nadrukkelijk “tijdelijk”, dat wil zeggen voor maximaal 10 jaar. En “uw zorgen zijn ook de onze.” Daarom zal er veel aandacht zijn voor beheer en veiligheid, met 24-uurstoezicht en goede bewegwijzering. Maar zij denkt dat de terminal ook kansen biedt voor “meer sociale veiligheid en een beter voorzieningenniveau in dit desolate gebied.”

Marion Kiewik