ENERGIE Na de uitvoerige bespreking in de recente commissie Ruimte werd opnieuw veel tijd besteed aan de concept-Regionale Energiestrategie (RES) 2020-21. Het is dan ook nogal wat: de gemeente moet beschrijven waar en hoe zij grootschalig hernieuwbare energie denkt te kunnen opwekken als bijdrage aan de 2,7 TWh-doelstelling van regio Noord-Holland Zuid in 2030. Daarnaast ligt er de opdracht van de Ouder-Amstelse raad om in 2040 energieneutraal te zijn. Voor het opwekken van zonne-energie kijkt het college vooral naar grote daken, geluidsschermen en daken boven parkeerplaatsen. Het zoekgebied voor windenergie ligt langs de A2. In de toekomst zou 50% van die duurzame opwek in lokaal eigendom moeten zijn.

OPWEK Over het algemeen reageerde de raad positief op de concept-RES, die volgend jaar zomer moet uitmonden in de RES 1.0. Niettemin was er ook een waslijst aan eisen en wensen. Zo wil de VVD geen ‘zon op de grond’, dat wil zeggen dat zij geen zonneparken dulden in natuur- en recreatiegebieden - de hoeveelheid natuur is al zo beperkt - en zelfs niet in wegbermen. Een meerderheid van de raad stemde hiermee in; tegen waren GroenLinks, CDA en D66. GroenLinks (GL) daarentegen is juist wél bereid te zoeken tot in zulke gebieden, mits inpasbaar, mocht blijken dat het opwekpotentieel van de concept-RES niet te realiseren is binnen het aangewezen zoekgebied. Hun motie werd aangenomen met VVD en D66 als tegenstemmers. Wethouder Axel Boomgaars zal de suggesties van Ouder-Amstel Anders voor aanvullende gebieden meenemen: sportpark De Toekomst, Beamix betoncentrale, Amstel Business Park. Het amendement van Natuurlijk Belang (NB) om ook in de Duivendrechtsepolder en de Ronde Hoep te zoeken naar, zij het kleinschalige, opwek voor zon en wind werd verworpen. VVD en NB, zo gaven zij te kennen tijdens de commissie Ruimte, zien als alternatief ook kernenergie wel zitten. VVD wil daar later op terugkomen.

BESPARING Raadsbrede steun ontving het amendement van NB om technieken als aquathermie en geothermie te overwegen voor duurzame energiebesparing. Dit gaat echter niet over energie-opwek en RES; op een ander moment komt Boomgaars met zijn visie op de warmtetransitie en het afkoppelen van gas. Kennelijk hecht de hele raad belang aan energiebesparing: de motie van GL om inwoners te stimuleren tot en belonen voor het zelf investeren in schone energie, kon op alle stemmen rekenen. Men vond dat de communicatie daarover wel beter kan. De gemeente biedt de inwoners weliswaar ondersteuning aan, maar op website en social media is daarover weinig te vinden.

DNK De Structuurvisie voor De Nieuwe Kern stond op de rol in de laatste commissie Grote Projecten. En kort daarna in de gemeenteraad van Amsterdam. Naar aanleiding van vragen die daar zijn gesteld, wilde NB van wethouder Marian van der Weele weten of zij toezeggingen heeft gedaan aan grondeigenaren en gemeente Amsterdam over aanpassing van de afgesproken verdeling 30/70 sociale huur/vrije sector en over ophoging van het maximale aantal woningen boven de 4500. Volgens Van der Weele is dat niet het geval. Wel is er, stelde zij, door de toegenomen woningnood een wens om te kijken of er meer woningen kunnen komen - onder handhaving van de ruimtelijke kwaliteit. Alle elementen waarmee de raad de belangen van ruimtebeslag kan beoordelen zullen volgens haar aan de orde komen bij de behandeling van de structuurvisie. Haar suggestie om de discussie alsdan te voeren, werd door de overige fracties overgenomen. Waarop NB besloot z’n motie aan te houden.

Marion Kiewik