ENTRADA De petitie van burgerinitiatief ‘Duivendrecht in balans’ in juni 2019 riep de gemeente op onderzoek te doen alvorens te besluiten over een bvo (bruto vloeroppervlak) van 100.000m2 op Entrada: “Houd de menselijke maat in het oog”. De raad vroeg vervolgens aan het college of die bvo wat minder kan. Een jaar later is daar nu de gevraagde financiële doorrekening. En die laat een fors exploitatietekort zien. Om de ontwikkeling van kantorenpark Entrada tot woongebied alsnog haalbaar te maken, legde wethouder Axel Boomgaars een aantal keuzes voor aan de raad zoals: toch een bvo van 100.000m2, méér kleine sociale huurwoningen (ook kleiner dan 50m2) en een hogere huurindexering voor de middeldure huurwoningen (minstens 20% van het totaal).

GEHEIM De beide insprekers uit Duivendrecht waren er niet gerust op dat er een kwalitatieve wijk uit de bus zal komen. Temeer omdat een deel van de onderliggende berekeningen geheim is. “Aan welke knoppen wordt gedraaid?” vroeg de eerste inspreker zich af, en “Heeft de gemeente eigenlijk wel een onderhandelingspositie tegenover de grondeigenaren?” Zijn advies: maak eigen berekeningen met behulp van openbare data en kom beter beslagen ten ijs. De tweede inspreker plaatste vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het onderzoek. “De ontwikkelaars gaan uit van een overspannen marktwaarde.” Bovendien: hoe ziet de situatie er straks uit na corona, met de economie in de min en de werkloosheid in de plus? “Schort de besluitvorming op tot de effecten duidelijk worden. Er is te veel onzekerheid nu.”

We móeten bouwen: “Iedereen snakt naar woningen

KWALITATIEF Het college echter vertrouwt nog steeds op een kwalitatieve transformatie en op sociale cohesie worden geen compromissen gesloten, zo antwoordde Boomgaars op kritische vragen uit de commissie. We móeten bouwen: “Iedereen snakt naar woningen,” waarbij er een tendens is naar kleinere woningen. Enkele suggesties gaat hij uitwerken. Hij bestreed dat de grondeigenaren invloed hebben gehad op de parameters van het - onafhankelijke - rekenmodel. Wel zijn de kosten gestegen. Uiteindelijk moet het “uit de lengte of uit de breedte” komen, anders wordt er helemaal niet gebouwd. Ondanks meerdere vraagtekens bij karakter, kwaliteit en woonklimaat van de wijk leek een deel van de fracties welwillend te staan tegenover verdere uitwerking. De fracties gaan zich beraden.

GEZELLENHUIS Het plan van aanpak van Stadsherstel voor het Gezellenhuis bracht zelfs zeven insprekers op de been. Enkele buren en omwonenden - hoewel blij met de redding van het monument - spraken hun zorg uit over lawaai-, stank- en verkeersoverlast. Immers, het voorliggende plan gaat uit van horeca met ruime openingstijden, een brouwerij en een terras - waarvan bij het oorspronkelijke verenigingsgebouw nooit sprake was. Er werd gepleit voor alternatief gebruik. Daarentegen ging bij een andere dorpeling de vlag uit omdat deze betekenisvolle plek in oude glorie wordt hersteld, terwijl een inburgeraar zich verheugde op een ontmoetingsplaats om actief te kunnen participeren en integreren in de lokale samenleving. Een van de ‘jongens van KEK’, die het Gezellenhuis als “permanente huiskamer” willen teruggeven aan het dorp, legde uit dat geuren worden opgevangen en geluid wordt beperkt. Ook in het belang van de voorziene bed & breakfast. Stadsherstel verklaarde protocollen te hanteren tegen hinder in de woonomgeving en hoopt de plannen te kunnen uitwerken in samenspraak met gemeente én omgeving. En ten slotte: "Het voorliggende plan komt tegemoet aan de wens van Ouder-Amstel om een publiekstoegankelijke functie te creëren.”

Het voorliggende plan komt tegemoet aan de wens van Ouder-Amstel om een publiekstoegankelijke functie te creëren.

VERGUNNINGEN Daar voegde wethouder Marian van der Weele aan toe dat Stadsherstel over een serie vergunningen dient te beschikken. Die kunnen zij aanvragen zodra de raad met het plan van aanpak instemt en daarmee de verkoop door de kerk aan Stadsherstel kan plaatsvinden. Te zijner tijd ziet Handhaving toe op het juiste gebruik. Op overige vragen en twijfels bracht Van der Weele onder andere in herinnering dat de raad zelf een jaar geleden voorkeur voor een horeca- en/of gemengde bestemming heeft uitgesproken. Met Woonzorg, eigenaar van het ‘oude’ Theresia waar een hospice in zou moeten komen, is gesproken over de beoogde bestemmingswijziging. De omgevingsvergunning staat open voor beroep door omwonenden. Mocht er eind 2020, met eventuele verlenging, geen omgevingsvergunning zijn (een voorwaarde van Stadsherstel), vervalt de koop-/verkoopovereenkomst en moeten partijen opnieuw om de tafel.

OMWONENDEN De meeste volksvertegenwoordigers bleken verheugd over de wijze waarop het Gezellenhuis weer tot leven kan worden gewekt, hoewel een enkeling nog met twijfels terug wilde naar de fractie. De wethouder werd opgeroepen er alles aan te doen om de onrust van omwonenden weg te nemen.

Marion Kiewik