SPEERPUNTEN De bouw van duizenden woningen voorbereiden, duurzaamheid bevorderen, huisvesting basisscholen moderniseren, stimuleren van fietsgebruik, bevorderen gezonde leefstijl. Zomaar enkele van de speerpunten uit het coalitieakkoord waarop het college van B en W zich het komende jaar vooral wil gaan richten. Of wilde gaan richten? Want de vraag is of er wel geld voor is. Immers, de begroting voor 2021 sluit met een negatief saldo van € 694.000.

TEKORTEN Covid-19 eist ook zijn financiële tol. De effecten op de gemeentelijke begroting voor 2021 worden geschat op bijna 8,5 ton. Hoeveel deze pandemie de gemeente precies gaat kosten en in hoeverre er compensatie komt vanuit het Rijk, was nog niet duidelijk op het moment dat de begroting werd opgesteld in augustus. En is dat op dit moment nog steeds niet. In de tussentijd kwam er nog een tegenvaller op de proppen: de gemeente blijkt dit jaar € 845.000 tekort te komen op Jeugdzorg. B en W denken op grond hiervan dat de kosten Jeugdzorg voor 2021 te laag zijn ingeschat. Bovendien is de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht.

UITSTEL Geeft de begroting die er nu ligt dan eigenlijk een reëel beeld? Normaal gesproken komen er in de maanden na het opstellen van de begroting geen substantiële wijzigingen meer. Maar dit is geen normaal jaar. Het leek wethouder van financiën Barbara de Reijke beter de behandeling van de begroting een paar weken uit te stellen. “Dat biedt tijd om de inkomsten en uitgaven opnieuw te bekijken, op grond van de laatste financiële informatie.” En zo tot een realistischer vooruitzicht te komen.

AANPASSING Maar… medio november al moet de begroting worden ingediend bij de provincie. Doet Ouder-Amstel dat niet op tijd, dan wordt de gemeente onder toezicht gesteld. En dat wil niemand. Daarom werd er een geitenpaadje gecreëerd: de begroting wordt wel in november vastgesteld, maar de raad dient direct een amendement in waarmee het college de opdracht krijgt een aangepaste begroting aan te bieden in de raadsvergadering van 17 december. Een hoogst ongebruikelijke gang van zaken. Maar nood breekt wetten - figuurlijk gesproken.

BEZUINIGINGEN Hoe dan ook zal er bespaard moeten worden. De Reijke: “We hadden al gekeken naar bezuinigingen die geen pijn doen. Maar dat blijkt niet genoeg, we moeten vervelende beslissingen gaan nemen.” Daarover gaan college en raad de komende weken beraadslagen. Een verhoging van de lokale heffingen was al opgenomen in de ‘oude’ begroting: de rioolheffing gaat naar 273 euro en de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden naar 310 euro, terwijl de OZB voor een gemiddelde woning 324 euro gaat bedragen.

JEUGDZORG Hoe het precies zit met de dikke acht ton overschrijding voor Jeugdzorg? De raad heeft daar memo’s over gekregen, maar die zijn niet openbaar. En de bespreking die volgde op de commissievergadering, was besloten.

Marion Kiewik